0260, 1/6 Hp, 1700 Rpm, 101 Oz-in., 42R5BFCI, 115 Vac

0260, 1/6 Hp, 1700 Rpm, 101 Oz-in., 42R5BFCI, 115 Vac

0260, 1/6 Hp, 1700 Rpm, 101 Oz-in., 42R5BFCI, 115 Vac, Permanent Split Capacitor, Non-synchronous, Nema C Mount

  • Price: $238.40

0258, 1/6 Hp, 1700 Rpm, 101 Oz-in., 42R5BFCI, 115 Vac.

0258, 1/6 Hp, 1700 Rpm, 101 Oz-in., 42R5BFCI, 115 Vac.

0258, 1/6 Hp, 1700 Rpm, 101 Oz-in., 42R5BFCI, 115 Vac., Permanent Split Capacitor, Non-synchronous, Base Mount

  • Price: $230.01